Truca

 

Portes obertes curs 2022-2023: divendres 4 i dissabte 5 de març. Cal reservar cita.

Projecte Educatiu

Escola La Immaculada

 

Projecte educatiu

 

L'objectiu fonamental de l'Escola La Immaculada és crear uns contextos d’aprenentatge significatiu on els nens i nenes hi participin de manera activa i creixin socialment i intel·lectual amb uns valors que els permetin desenvolupar-se de manera crítica, positiva, creativa, col·laborativa i responsable amb la societat.

 

Proposem activitats d'innovació pedagògica basades en tres factors: FER, PENSAR i COMUNICAR, de manera que afavoreixin expressar lliurement els sentiments i pensaments dels nens i nenes, potenciar el diàleg, la reflexió, l'argumentació i el respecte cap a les idees dels altres i facilitar-los així el creixement integral com a persones.

 

Donem gran importància a l'autonomia, la creativitat i el desenvolupament de la capacitat intel·lectual dels nostres alumnes perquè cadascú sigui constructor del seu propi coneixement.

 

Tenim molt present que els alumnes són diferents entre ells i que aquesta diferència enriqueix el grup. És per això que treballem en molts àmbits d’aprenentatge en dinàmiques de grups reduïts, d'altres amb nenes i nens de diferents edats, desdoblaments del grup-classe i/o atenció individualitzada per adequar-nos als diferents ritmes d'aprenentatge.

 

Tenim en compte els diferents usos de la llengua oral i escrita (pràctic, científic i literari) des del moment en que es planteja l'ensenyament i l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura. Pensem que per viure autònomament i responsable no es necessita només saber llegir i escriure, sinó ser lectors i escriptors.

 

Valorem els llenguatges artístics (musical i visual i plàstic) com a referents culturals, font d'informació i com a eines per a la pròpia representació, expressió i comunicació, així com a generadors d'aprenentatges diversos. El seu ús i domini progressiu és font de desenvolupament cognitiu.

 

Orientem cap a la potenciació de l'observació, l'experimentació i la recerca per buscar respostes creatives i originals als interrogants científics.

 

Exercim la nostra acció educativa arrelada a la realitat del nostre entorn, vivint de molt a prop els costums, festes i tradicions del nostre poble, participant en les diverses activitats que s'hi organitzen.

 

Pretenem que tota la tasca educativa de l'escola, la programació, la metodologia, les relacions interpersonals i l'organització del centre s'inspirin en una proposta coherent de valors i expressin una vivència d'actituds a través de la seva dinàmica i funcionament.

 

L'educació que desitgem oferir a les famílies es desenvolupa en un clima d'acolliment, respecte, llibertat i senzillesa i requereix l'acció coordinada de tota la comunitat educativa.

 

Comptem amb un equip de mestres en constant renovació pedagògica que participa en cursos de formació de forma individual o conjunta per consolidar la línia metodològica d'escola.

 

ETAPES QUE S'IMPARTEIXEN:

 

Educació Infantil

L'etapa d'educació infantil ocupa els cursos de P3, P4 i P5 i es correspon amb el Grup dels Petits.

Es basa en la formació integral dels infants aplicant metodologies innovadores i respectuoses amb el moment maduratiu de cada nen i cada nena. Es vetlla molt per l'equilibri emocional de cadascú i l'aprenentatge en la gestió de les pròpies emocions.
L'equip de mestres afavoreix les condicions necessàries perquè cada infant pugui desenvolupar les seves capacitats i avançar en el seu procés de creixement amb un ritme propi.

Activitats i aprenentatges:

 • Programa d'integració pels infants de 3 anys que comencen l'escola, el qual permet crear un clima acollidor i relaxat, necessari per facilitar l'adaptació dels nens i nenes.

 • El joc com a activitat per excel·lència de la infància i, per tant, eina d'aprenentatge.

 • La pràctica psicomotriu per fer un procés de maduració psicològica i emocional a través de l'expressió corporal i el moviment.

 • Aprenentatge de la lectoescriptura des d'una metodologia constructivista i respectant el moment maduratiu de cada infant.

 • Treball per racons on cada nen i nena aprèn al seu ritme els llenguatges matemàtic, verbal, musical i artístic.

 • Espais d'aprenentatge amb grups flexibles.

 • Coneixement de l'entorn social i natural mitjançant el treball per projectes.

 • English.

 • Introducció de la llengua anglesa en l'àrea de Psicomotricitat.

 • Ús de recursos digitals: Activitats amb iPads, ordinadors i eines digitals interatcives.

 • Filosofia com a eina de reflexió, comunicación i obertura al món.

 

Educació Primària

L'etapa d'educació primària comprèn el tram obligatori de l'escolaritat dels 6 als 12 anys. S'organitza en dos grups de tres cursos de durada cada un: Grup de Mitjans (cursos de 1r, 2n i 3r ) i Grup de Grans (cursos de 4t, 5è i 6è)

En aquesta etapa ens proposem proporcionar a tots els nens i nenes una formació humana, cultural i social que faci possible el desenvolupament de les seves competències i els prepari per aprendre i seguir aprenent al llarg de la vida.

Activitats i aprenentatges:
Les activitats d'aprenentatge es plantegen fomentant el diàleg, la cooperació, l'esforç, l'anàlisi, la reflexió, la responsabilitat en el treball i l'esperit crític i tolerant a través de metodologies innovadores que potencien la motivació, participació  i implicació dels alumnes a tots nivells:

 • Treball sistemàtic de l'aprenentatge de les llengües catalana, castellana i anglesa i de les matemàtiques.

 • Cambridge English School.

 • Physical education: collaborative challenges

 • Llenguatges artístics: música i dansa / visual i plàstica

 • AB3P: aprenentatge basat en preguntes, problemes i projectes.

 • Espais d'aprenentatge amb grups flexibles.

 • Aprenentatge personalitzat.

 • Eines d'autoavaluació: l'avaluació com a eina reguladora, no penalitzadora.

 • Educació emocional.

 • Mindfulness.

 • Racons i tallers d'aprenentatge.

 • Experimentació científica.

 • Recerques i treball col·laboratiu.

 • Treball d'habilitats del pensament.

 • TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) TAC (Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement) TEP (Tecnologies de l'Empoderament i la Participació)

 • Projecte MIRA (Mètode Interactiu de Reflexió a través de l'Art).

 • Projectes Matemàtics: VídeoMat i FotoMàtiques

 • Projecte School to School amb la Fundació Vicente Ferrer a l'Índia

 • Música per aprendre a escoltar.

 • Educació per la salut.